Strona główna
 O szkole
 
Nasze znaki szczególne
 
Nauczyciele
 
Publikacje nauczycieli
 
Samorząd Uczniowski
 
Osiągnięcia uczniów
 
Koła zainteresowań
 
Aktualności
 
Archiwum 2008-2009
 
Archiwum 2005-2007
 
Kalendarz wydarzeń
 
Plan lekcji ucznia
 
Pracownie EFS
 
Galeria
 
Linki


Jesteś gościem
na naszej stronie

 

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło polonistyczne

  W zajęciach koła polonistycznego biorą udział głównie uczniowie klas trzecich, czasem też drugich. W pierwszym semestrze i na początku drugiego przygotowujemy się do dwóch konkursów kuratoryjnych – polonistycznego i krasomówczego. To najważniejsze konkursy o zasięgu wojewódzkim. Zdobycie tytułu finalisty daje uczniom dodatkowe punkty przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast uzyskanie tytułu laureata zwalnia całkowicie z pisania części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego. W II semestrze na zajęcia zapraszam też uczniów, którzy chcieliby powtórzyć i utrwalić wiadomości przed kwietniowym egzaminem. Spotkania odbywają się w piątki po lekcjach.

Opiekun koła: Joanna Hejzner

 

 

Koło historyczne

   Koło historyczne dla klas trzecich odbywa się w poniedziałki od godziny14.15- 15.00. Zajęcia prowadzi nauczyciel historii w  Krystyna Kochan. Założenia programowe koła historycznego przewidują przekazywanie uczniom w możliwie najbardziej przystępny sposób podstawowych wiadomości z historii np. poprzez różne gry, zabawy, konkursy i inne metody. Ukazanie życia w dawnych czasach, a przez ten pryzmat-dokonania cywilizacyjne człowieka pozwolą lepiej rozumieć otaczającą rzeczywistość. Przedstawienie najbardziej ciekawych faktów z historii Polski i innych państw świata ukażą ogrom dorobku człowieka na przestrzeni dziejów i uświadomią znaczenie przeszłości w kształtowaniu teraźniejszości. W ramach kółka historycznego uczniowie również poznają historię Biłgoraja, regionu, a także wybitnych Polaków. Ponadto w trakcie zajęć uczeń posiądzie umiejętność pracy z mapą i atlasem, posługiwania się nowym słownictwem. Uczeń będzie doskonalił umiejętność poprawnej wypowiedzi.

Cele i zadania koła  historycznego

Celem koła historycznego jest:
* rozbudzenie zainteresowań uczniów przeszłością,
* kształtowanie wyobraźni historycznej,
* zainteresowanie uczniów historią regionu, w którym mieszkają i żyją,
* kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami związanymi z czasem i przestrzenią 
   w opisywaniu zjawisk historycznych,
* wprowadzenie uczniów w życie kulturowe wspólnoty lokalnej,
* kształtowanie tożsamości narodowej w powiązaniu z tożsamością regionalną,
* rozwijanie myślenia historycznego,
* wskazanie ponadczasowych norm etycznych ważnych dla człowieka w każdej epoce historycznej,
* uświadamianie ciągłości rozwoju kultury,
* uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach historii,
* zachęcanie do samodzielnych poszukiwań i zdobywania wiedzy,
* wspólne przygotowanie imprez lub apeli z okazji świąt patriotycznych,
* przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
* rozwijanie szacunku dla dorobku przodków, który wyraża się chęcią jego kontynuacji,
* wykorzystywanie różnych źródeł do odtwarzania faktów z dziejów ,
* praktyczne posługiwanie się mapą, atlasem, planami miast,
* rozwijanie zainteresowania turystyką.

 

SZKOLNY KLUB SPORTOWY
 

   Szkolny Klub Sportowy istnieje od początku istnienia szkoły.

 Na zajęciach uczniowie doskonalą swoje umiejętności w grze w p. nożną, p. ręczną, p. siatkową, koszykówkę oraz wybrane konkurencje lekkiej atletyki. Najlepsi uczniowie reprezentują naszą szkołę w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy na których zdobywają punkty do konkursu na Najlepszego Sportowca.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na zajęcia.

                                                                           Nauczyciele Wychowania Fizycznego