Strona główna
 O szkole
 
Nasze znaki szczególne
 
Nauczyciele
 
Publikacje nauczycieli
 
Projekty edukacyjne
 
Samorząd Uczniowski
 
Osiągnięcia uczniów
 
Koła zainteresowań
 
Aktualności
 
Archiwum 2010-2011
 
Archiwum 2008-2009
 
Archiwum 2005-2007
 
Kalendarz wydarzeń
 
Plan lekcji ucznia
 
Przedmiotowy System Oceniania
 
Wykaz zajęć pozalekcyjnych
 
Pracownie EFS
 
Galeria
 
Linki


Jesteś gościem
na naszej stronie

 

 

  

PROGRAM AUTORSKI

KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

mgr Joanna Dubaj

 


 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

 

Program koła języka angielskiego adresowany jest do uczniów klas I-III gimnazjum. Jest to program dodatkowych zajęć odbywających się po lekcjach dla uczniów, którzy wykazują szczególne zainteresowanie językiem angielskim lub dla tych, którzy chcą poszerzyć znajomość tego języka w jego różnych aspektach.

Głównym założeniem programu jest wzbogacenie doświadczeń dzieci o wiedzę o krajach anglojęzycznych, a szczególnie na temat Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady czy Nowej Zelandii. Program w swoich założeniach stawia sobie również za cel inspirowanie i wspieranie indywidualnej i grupowej aktywności uczniów. Dużą jego część stanowią zajęcia z wykorzystaniem komputera i internetu, co daje uczniom okazję do samodzielnych poszukiwań informacji ich interpretowania i selekcji. Uczy jak poszukiwać potrzebnych informacji do innych zadań językowych realizowanych w szkole i poza nią.

            Kolejnym głównym elementem programu jest blok poszerzania i utrwalania wiedzy w ramach którego uczniowie przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego i konkursów przedmiotowych, a także poszerzają wiedzę objętą programem nauczania w gimnazjum o takie umiejętności jak: mówienie, czytanie lektur w oryginalnej wersji językowej, czy też oglądanie filmów w oryginale z napisami w ramach zajęć Filmowego Koła Dyskusyjnego działającego w ramach koła języka angielskiego.

            Oprócz zajęć, których podstawą są różnorodne testy i ćwiczenia leksykalno-gramatyczne oraz praca z komputerem z dostępem do internetu w szkolnej pracowni internetowej duża część zajęć prowadzona jest metodami aktywnymi z wykorzystaniem gier i zabaw językowych, gier planszowych pochodzących z zasobów internetowych, własnych zasobów nauczyciela, czy też wykonanych na potrzeby konkretnych zajęć przez nauczyciela opiekuna koła.

            Wszystkie te działania mają na celu utrwalenie i operatywność wiedzy zdobytej w ciekawy i aktywny sposób w przyjaznej atmosferze, co wpływa na wszechstronny rozwój ucznia, pobudza jego kreatywne myślenie, ułatwia zastosowanie wiedzy w praktyce i czyni pracę ucznia bardziej efektywną i twórczą, z drugiej strony tym samym przyczynia się do utrwalenia i rozwinięcia różnorodnych umiejętności językowych. Nie bez znaczenia jest też emocjonalny i społeczny czynnik występujący podczas pracy w miłej atmosferze w niewielkiej grupie uczniów, wpływający na poczucie identyfikacji z grupą i pracy dla grupy, rozwijania wartości pomocy, integracji współpracy.

Zajęcia w kole języka angielskiego łączą, więc ze sobą trzy rodzaje aktywności uczniów: intelektualna, praktyczną i emocjonalną.

Zasady organizacyjne zakładają spotkania w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo w ciągu 3 lat nauki gimnazjum, w kameralnej, liczącej do 10 osób grupie uczniów.


 

 

CELE OGÓLNE

 • Rozbudzanie zainteresowania językiem i kulturą krajów anglojęzycznych
 • Rozwijanie kompetencji językowych, umożliwiających porozumiewanie się w języku angielskim
 • Rozwijanie uzdolnień i talentów językowych
 • Umożliwienie uczniom kontaktu z językiem poprzez kontakt z autentycznymi tekstami
 • Kształtowanie aktywności poznawczej uczniów, w tym rozwijanie ciekawości poznawczej
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności
 • Przygotowanie do egzaminu kompetencji z języka angielskiego i konkursów językowych
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym z najnowszych technologii
 • Kształtowanie umiejętności planowania i organizacji pracy oraz umiejętności pracy i współdziałania w grupie
 • Kształtowanie szacunku i tolerancji dla działań innych
 • Rozbudzanie świadomości własnej wartości i potrzeby doskonalenia własnych umiejętności, w tym również językowych

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczniowie wiedzą:

 • Gdzie szukać informacji na dany temat oraz w jaki sposób korzystać z dostępnych źródeł
 • Jak wykorzystać posiadane umiejętności w praktyce
 • W jaki sposób wykonywać zadania testowe i egzaminacyjne

 

 

 

 

 

Uczniowie potrafią:

W zakresie rozumienia ze słuchu:

 • Wykonywać zadania ćwiczące lub sprawdzające rozumienie globalne i selektywne informacji zawartych w autentycznych wypowiedziach w różnych warunkach odbioru (rozmowa telefoniczna, komunikat na lotnisku, prognoza pogody itp)
 • Prawidłowo identyfikować informacje szczegółowe dotyczące osób, miejsca i czasu w konkretnej sytuacji
 • Wyszukiwać szczegółowe informacje w różnego typu wypowiedziach, dialogach, również na bazie tekstów autentycznych
 • Sprawdzać prawdziwość podanych informacji

 

W zakresie mówienia:

 • Wypowiedzieć się w prostym stylu lub w bardziej złożony sposób na zadany temat
 • Prawidłowo reagować na wypowiedź rozmówców
 • Stosować odpowiednie środki językowe dla wyrażenia swoich intencji uczuć i emocji
 • Opisywać obrazki i szczegóły w nich zawarte dotyczące osób, czynności i miejsc
 • Uzyskiwać i udzielać informacji na zadany temat, relacjonować wydarzenia z przeszłości oraz negocjować z rozmówcą w sytuacjach dotyczących życia codziennego
 • Opowiadać o losach bohaterów książek i filmów dla młodzieży

 

W zakresie czytania i rozumienia tekstu pisanego:

 • Rozumieć ogólny sens czytanego tekstu
 • Wyszukiwać w tekście szczegółowe informacje
 • Rozwiązywać zadania typu prawda/fałsz, wielokrotny wybór, dopasowywanie
 • Posługiwać się słownikiem dwujęzycznym oraz słownikiem online w celu rozwiązywania trudniejszych sytuacji językowych w tym tłumaczenia słów

 

W zakresie pisania:

 • Pisać krótkie teksty w języku angielskim (wiadomość, ogłoszenie, e-mail, pocztówka oraz dłuższe teksty takie jak list formalny i nieformalny, opis osoby, miejsca, wydarzenia, opowiadanie
 • Posługiwać się słownikami tradycyjnym i multimedialnym

 

W zakresie zastosowania technologii komputerowej w nauce języka obcego:

 • Wyszukiwać pożądane informacje korzystając z Internetu
 • Czytać i wykorzystywać do różnorodnych zadań biografie sławnych ludzi, teksty piosenek, informacje kulturowe i współczesne zagadnienia krajów anglojęzycznych, artykuły z czasopism anglojęzycznych w wersji online
 • Korzystać z zasobów stron edukacyjnych przy rozwiązywania zadań testowych z zakresu leksyki i gramatyki języka
 • Rozwiązywać gry, zabawy i quizy tematyczne
 • Korzystać ze słownika internetowego

 

Uczniowie rozumieją:

 • Rolę języka angielskiego we współczesnym świecie, konieczność poszerzania swojej wiedzy i umiejętności językowych
 • Rolę Internetu w procesie edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i wykorzystywania informacji w nauce języków obcych
 • Potrzebę i wartość dzielenia się swoją wiedzą kreatywnością z innymi uczestnikami koła
 • Wartość znajomości zagadnień kultury, literatury i sztuki w kształtowaniu własnej osobowości i wiedzy ogólnej
 • Wartość tolerancji we współczesnym świecie

 


 

KONSTRUKCJA PROGRAMU I TREŚCI KSZTAŁCENIA

 

            Treści programu podzielone są na działy zawierające tematykę rozwijającą wszystkie sprawności językowe. Można je realizować w dowolnej kolejności, łączyć różne treści i sprawności urozmaicając je metodami aktywizującymi tak, aby każde spotkanie koła było różnorodne pod względem treści i form pracy. Trudniejsze treści kształcenia, zajęcia z komputerem i projekcje filmu wymagają wykorzystania kolejnych dwóch lub trzech spotkań.

 1. Poznanie kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych
 • Ważne święta i wydarzenia
 • Aktualne kalendarium świąt i wydarzeń
 • Wiedza nt. krajów anglojęzycznych: historia, tradycje, najważniejsze ośrodki, zabytki, elementy geografii, podział administracyjny, waluta, języki urzędowe
 • Współczesne zagadnienia, muzyka, literatura, film, testy i quizy nt. krajów anglojęzycznych
 1. Doskonalenie znajomości języka oraz przygotowanie do egzaminu kompetencji z języka angielskiego i konkursów języka angielskiego
 • Ćwiczenia i testy leksykalno-gramatyczne
 • Ćwiczenia kształcące umiejętność rozumienie ze słuchu
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia tekstu pisanego
 • Zadania kształcące umiejętność redagowania wypowiedzi pisemnych, krótkich i dłuższych
 • Ćwiczenia kształtujące i rozwijające umiejętność mówienia
 • Zagadnienia kulturowe do konkursów
 • Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego na podstawie: ”Język angielski. Egzamin gimnazjalny. Companion.” Wyd. Egis oraz testy innych wydawnictw i przygotowane przez opiekuna koła
 1. Doskonalenie znajomości języka z wykorzystaniem technologii komputerowej

·        Czytanie tekstów, artykułów z czasopism i odnajdywanie w nich konkretnych informacji

·        Zbieranie informacji na określony temat z kilku źródeł

·        Opracowywanie streszczenia, opisu, biografii

·        uzupełnianie luk w zdaniach

·        dopasowywanie podanych pod tekstem wyrazów do definicji

·        ustne lub pisemne odpowiedzi na pytania dotyczące teksu lub podanego wcześniej zagadnienia

·        dyskusja nt. określonych informacji

·        poszukiwanie informacji gramatycznych

·        gry i zabawy językowe w Internecie

·        korzystanie ze źródeł internetowych w celu selekcjonowania informacji w obszarze kultury popularnej (teksty piosenek, fankluby, strony ulubionych znanych osób)

·        korzystanie ze słownika

·        wizyty na stronach galerii, muzeów itp.

 

Wykorzystywane strony internetowe:

 1. serwisy informacyjne:
 1. strony wydawnictw językowych:
 1. słowniki online
 1. Inne ciekawe strony wspomagające naukę języka angielskiego

·    www.britannica.co.uk - Encyclopedia Britannica

·    www.englishtown.com - materiały dla uczniów i nauczycieli

·    www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml - materiały do ćwiczenia czytania, słuchania, mówienia oraz pisania

·    www.eslcafe.com - strona z materiałami dla uczniów i nauczycieli

·    wwwedu.ge.ch/cptic/prospective/projets/anglais - strona dla nauczycieli i uczniów, m.in. materiały dotyczące gramatyki, literatury czy metodyki; słowniki online

·    www.quizzes.englishclub.com/index.html - testy na różnych poziomach, głównie z zakresu gramatyki, wymowy i słownictwa

·    www.learnenglish.org.uk/songlyrics_frame.html - informacje na temat piosenkarzy i zespołów muzycznych, w każdym tygodniu nowa piosenka; na stronie głównej - testy, gry, gramatyka, co tydzień jest opisany inny temat (np. Human rights, Environment)

·    www.langpix.com - ciekawe linki, bezpłatne zdjęcia do wykorzystania podczas zajęć

·    www.panda.org - strona związana z ochroną środowiska

·    www.imdb.com - strona bardzo lubiana przez uczniów, informacje o aktorach i filmach, możliwość obejrzenia krótkich fragmentów filmów (trailers)

·    www.owl.english.purdue.edu/handouts/esl/index.html - strona z mnóstwem ćwiczeń oraz odnośnikami do różnorodnych zasobów pedagogicznych

·    www.onlinenewspapers.com - prasa światowa

·    www.teenadvice.studentcenter.org - strona dla młodzieży, w tym filmy, moda, muzyka, itp.

·    www.lonelyplanet.com/destinations - informacje na temat wybranych państw i miast

·    www.citysearch.com - informacje na temat wybranych miast

·    www.educeth.ch/english - wiele odnośników do dodatkowych informacji, np. strony poświęcone Irlandii czy Stanom Zjednoczonym.

·    www.manythings.org - gramatyka, słownictwo, gry, quizy

·    www.onestopenglish.com - ciekawe scenariusze lekcji, informacje kulturoznawcze

·    www.teacher.pl - strona magazynu The Teacher

·    www.woe.edu.pl - strona magazynu The World of English

·    www.englishlearner.com - testy gramatyczno-leksykalne

·    www.elt.britcoun.org.pl/activities.htm - materiały z zakresu czytania

·    www.focusenglish.com - ćwiczenia w słuchaniu

·    www.englishdaily626.com - gramatyka i leksyka

·    www.eslgo.com - strona dla nauczycieli i uczniów, ćwiczenie czterech umiejętności językowych, gry językowe, quizy

·    www.vlmp.museophile.com/world.html#museums - światowe muzea

·    www.literacynet.org/cnnsf/archives.html - archiwum artykułów z różnych dziedzin

 

 

 1. Inne metody poszerzające kompetencje językowe uczniów
 • Czytanie tekstów oryginalnych oraz ich prezentacja
 • Tłumaczenia tekstów, piosenek
 • Opisywanie obrazków, zdjęć, ilustracji
 • Gry i zabawy językowe, np. gra planszowa Scrabbles, Tell me about… Domino językowe, źródła internetowe oraz gry wykonane przez opiekuna zgodnie z potrzebami
 • Filmowy klub dyskusyjny (1 raz w semestrze) filmy online lub z biblioteki British Council w Lublinie. Oprócz projekcji uczniowie dostają do wykonania zadania np. uzupełnianie dialogu z filmu podanymi słowami lub zwrotami, zadania typu prawda/fałsz, odpowiedzi na pytania dotyczące fabuły, wymyślanie innego zakończenia filmu, dopasowywanie imion bohaterów do wydarzeń.

 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA SZCZEGÓŁOWYCH CELÓW EDUKACYJNYCH

 

Metody pracy:

 • Praca z tekstem
 • Praca z komputerem i Internetem
 • Praca ze słownikiem
 • Słuchanie ze zrozumieniem
 • Czytanie ze zrozumieniem

Formy pracy:

 • Praca indywidualna
 • Praca w parach
 • Praca w grupie

Techniki nauczania:

 • Aktywizujące
 • Pytania i odpowiedzi
 • Zadania typu prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru, dopasowywanie
 • Dialogi
 • Dyskusja
 • Wypowiedzi pisemne

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

 • Podręcznik przygotowujący do egzaminu
 • Odtwarzacz CD, DVD
 • Komputer z dostępem do Internetu
 • Słowniki dwujęzyczne, angielsko-polski, polsko-angielski
 • Kserokopie ćwiczeń leksykalno-gramatycznych
 • Kserokopie tekstów, ćwiczeń
 • Obrazki, wycinki z gazet
 • Uproszczone wersje lektur w języku angielskim
 • Gry planszowe, kserokopie krzyżówek, quizów i zabaw językowych

 

 

PLAN PRACY

            Plan pracy koła języka angielskiego opracowywany jest na początku każdego roku szkolnego w zależności od predyspozycji i poziomu zaawansowania uczestników oraz ich potrzeb, w oparciu o wyżej wymienione treści kształcenia

 

 

OCENIANIE I EWALUACJA

            Program zakłada stosowanie technik umożliwiających nauczanie metodą komunikacyjną. Zakres programu opracowany jest w oparciu o podstawę programową. Proponowane ćwiczenia i formy zajęć mają na celu wszechstronny rozwój sprawności językowych oraz utrwalają zdobytą wiedzę i umiejętności. Warunkiem skutecznego uczenia się na zajęciach koła jest praca w sprzyjającej temu atmosferze, która wyzwala w jego uczestnikach poczucie pozytywnej motywacji oraz poczucie sukcesu.

Kluczem jest tu użycie niekonwencjonalnych metod nauczania i różnorodność źródeł inspiracji językowych. Do ewaluacji programu posłużą listy obecności na zajęciach koła, stopień zaangażowania uczniów na zajęciach, a dodatkowym źródłem ewaluacji jest ankieta. Jej celem jest zbadanie skuteczności programu oraz stopnia satysfakcji uczestników z uczestnictwa w zajęciach.

Zebrane w ten sposób informacje oraz własne spostrzeżenia opiekuna stanowią bazę do modyfikacji i ewaluacji planu zajęć kola w kolejnych latach.


 

ANKIETA EWALUACYJNA

Zaznacz krzyżykiem wybraną odpowiedź:

Pytanie

Tak, bardzo

Raczej nie

Tak sobie, wcale

1. Czy zajęcia były dla Ciebie ciekawe?

 

 

 

2. Czy Twoim zdaniem Twoje umiejętności językowe poprawiły się?

 

 

 

3. Czy ćwiczenia gramatyczno-leksykalne wzbogaciły Twoje słownictwo?

 

 

 

4. Czy lepiej rozumiesz tekst w języku angielskim, którego słuchasz?

 

 

 

5. Czy na zajęciach koła nauczyłaś/łeś się lepiej pisać?

 

 

 

6. Czy zauważasz, że teraz lepiej mówisz po angielsku?

 

 

 

7. Czy poprzez gry i zabawy lepiej nauczyłaś/łeś się języka angielskiego?

 

 

 

8. Czy zajęcia językowe z komputerem uważasz za interesujące?

 

 

 

9. Czy wykorzystywane strony internetowe są ciekawe i zrozumiałe?

 

 

 

10. Czy praca z komputerem poprawiła Twoje umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji?

 

 

 

11. Czy odpowiada Ci atmosfera pracy na zajęciach koła?

 

 

 

12. Czy chętnie uczestniczyłaś/łeś w zajęciach koła?

 

 

 

13. Czy zajęcia zachęciły Cię do dalszych poszukiwań i nauki języka?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu zapisz swoje uwagi:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Dziękuję


 

BIBLIOGRAFIA

  1. Brzezińska A. Szkoła twórcza – autorskie klasy, programy, nauczyciele. Kwartalnik Pedagogiczny 1992, nr 2.
  2. Szczepańska M. Program autorski – warto spróbować. Słupsk Grawipol 2000/2001
  3. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce Zakład Wydawniczy SFS 2000.
  4. E. Gajek. Komputery w nauczaniu języków obcych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2002

 


 

SPIS TREŚCI

Ogólna charakterystyka                                                                                             str. 2

Cele ogólne                                                                                                               str. 4

Cele szczegółowe                                                                                                      str. 4

Konstrukcja programu i treści kształcenia                                                                   str. 7

Procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych                                            str. 10

Środki dydaktyczne                                                                                                   str. 11

Plan pracy                                                                                                                 str. 11

Ocenianie i ewaluacja                                                                                                 str. 11

Ankieta ewaluacyjna                                                                                                  str. 12

Bibliografia                                                                                                                 str. 13