Strona główna
 O szkole
 
Nasze znaki szczególne
 
Nauczyciele
 
Publikacje nauczycieli
 
Samorząd Uczniowski
 
Osiągnięcia uczniów
 
Koła zainteresowań
 
Aktualności
 
Archiwum 2008-2009
 
Archiwum 2005-2007
 
Kalendarz wydarzeń
 
Plan lekcji ucznia
 
Pracownie EFS
 
Galeria
 
Linki


Jesteś gościem
na naszej stronie

 

O szkole

Tu się uczymy i pracujemy

    Okazały budynek szkoły, usytuowany z dala od ulicznego szumu, otacza rozległy plac. Tu, oprócz skwerów i drzew, znajduje się boisko szkolne i parking dla autobusów dowożących uczniów do szkoły. W budynku, w którym oprócz naszego gimnazjum mieści się też Szkoła Podstawowa nr 5, uczniowie korzystają z dużej sali gimnastycznej, gabinetu stomatologicznego i pielęgniarskiego, świetlicy szkolnej, biblioteki z czytelnią i dostępem do komputera, pracowni informatycznych wyposażonych w 20 stanowisk pracy. Szkoła oferuje uczniom niedrogie obiady z własnej kuchni, a także możliwość dokonania zakupów w sklepiku uczniowskim. 216 gimnazjalistów uczy się w 13 pracowniach przedmiotowych, dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne. Zarówno sale lekcyjne, jak i korytarze są jasne i przestronne. Bogato ukwiecone, ozdobione wystawkami i pracami uczniów zapewniają wnętrzu estetykę. Biorąc pod uwagę stan obiektu, rozmieszczenie sal, estetykę wnętrz i wyposażenie, należy podkreślić, że szkoła zapewnia uczniom naukę w warunkach najlepszych w mieście.

Tak się uczymy

    Uczniowie naszej szkoły zdobywają wiedzę i umiejętności pod kierunkiem 24 nauczycieli posiadających wszystkie wymagane uprawnienia. 16 z nich to nauczyciele dyplomowani. Dzięki dobrym warunkom lokalowym zajęcia edukacyjne odbywają się w systemie jednozmianowym i kończą najpóźniej o godz. 14. 15. Programy nauczania są starannie wybrane. Dzięki dobrze zorganizowanej wewnątrzszkolnej sprzedaży podręczników używanych, rodzice mogą liczyć na znaczne zmniejszenie kosztów kształcenia dziecka. Obowiązkowym językiem obcym jest język angielski i niemiecki.  W pierwszej klasie w ramach zajęć wychowania fizycznego młodzież uczestniczy w nauce pływania na basenie miejskim. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów co najmniej raz w tygodniu spotykają się z zainteresowanymi uczniami po lekcjach w ramach konsultacji. Zajęcia te służą uzupełnieniu braków w nauce. Efekty pracy dydaktycznej szkoły to przede wszystkim wyniki egzaminów gimnazjalnych, które w naszej szkole - w zależności od roku - utrzymują się na równi lub powyżej średniej w regionie. Wśród absolwentów szkoły jest wielu laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz wielu laureatów i finalistów innych konkursów organizowanych przez różne instytucje.  Szkoła dba o rozwój fizyczny uczniów, o czym świadczą m.in. osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym. W naszym gimnazjum przywiązuje się dużą wagę do edukacji kulturalnej. W tym celu szkoła systematycznie organizuje wyjazdy do teatrów, a także współpracuje z Narodowym Teatrem Edukacji, oferującym spektakle na wysokim poziomie. Podporządkowane temu celowi zajęcia i uroczystości szkolne, spotkania z ludźmi kultury przygotowują uczniów do odbioru dzieł kultury wysokiej. Nie mniej istotna jest w naszej szkole edukacja regionalna i ekologiczna, owocująca nie tylko udziałem w ogólnopolskich akcjach, ale inicjowaniem własnych działań, w których udział biorą wszyscy uczniowie.

Tak rozwijamy zainteresowania

    Szkoła kładzie duży nacisk na rozwój zainteresowań młodzieży i tworzy warunki, aby ten rozwój wspomagać. Oprócz  przedmiotowych kół zainteresowań w szkole funkcjonują takie, które sprzyjają rozwijaniu zdolności w innych obszarach.  Z inicjatywy uczniów w 2003 r. powstał w szkole Kabaret "Jaś", doceniony za swą działalność grantem przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Liczny zespół kabaretowy występuje przed szkolną i pozaszkolną publicznością z programami przygotowanymi wg własnych scenariuszy. Nie tylko oferuje rozrywkę na wysokim poziomie, ale zwraca też uwagę na mankamenty życia szkolnego. Członkowie kabaretu uczą się gry aktorskiej, obycia scenicznego, tworzenia scenariuszy i przedstawień. Wszystko to czynią z dużym powodzeniem. Biblioteka szkolna skupia  uczniów zainteresowanych nie tylko czytaniem literatury pięknej, ale i propagowaniem czytelnictwa. Najciekawszym z pomysłów jest cykliczne organizowanie "Spotkań przy poezji i muzyce". Uczniowie wybierają i prezentują swoim kolegom wiersze i poezję śpiewaną, nie zapominając o lokalnych, a także szkolnych autorach. Biblioteka systematycznie powiększa księgozbiór  o ciekawe pozycje literatury młodzieżowej poprzez organizację akcji charytatywnych i wybór książek.  Wielu przydatnych umiejętności uczniowie mogą się nauczyć dzięki doskonale działającemu Samorządowi Uczniowskiemu. Podzielony na sekcje samorząd daje możliwość rozwijania zainteresowań uczniom, którzy chcą być aktywni w działaniach na rzecz innych. Dla przykładu w sekcji radiofonicznej gimnazjaliści uczą się obsługi sprzętu nagłaśniającego, kamery video i innych urządzeń. Wszystkie uroczystości szkolne i ważne wydarzenia są dokumentowane i obsługiwane przez samych uczniów. Warto podkreślić, że w naszej szkole nie odmawia się uczniom udziału w zajęciach i pracach organizacji i kół, bez względu na to, czy ktoś posiada talent i predyspozycje, czy też nie.

Tak kształtujemy postawy

    Sprawy wychowawcze w naszym gimnazjum są tak samo ważne jak nauka. Dbamy o to, by podejmowane działania układały się w ciąg, a nie były tylko pojedynczymi akcjami. Nie zaniedbując innych aspektów pracy wychowawczej szkoły, wypracowaliśmy własne sposoby kształtowania przede wszystkim postaw charytatywnych i nieagresywnych. "Praca dla innych" - to hasło przyświeca ogólnopolskim akcjom charytatywnym tradycyjnie organizowanym w szkole oraz przedsięwzięciom, które uczniowie podejmują z własnej inicjatywy. Do tych ostatnich należy stała i wzruszająca współpraca szkoły z Domem Pomocy Społecznej w Teodorówce oraz Domem Dziecka w Zwierzyńcu. Dzięki pomysłowości i przedsiębiorczości młodzieży szkoła wielokrotnie wspierała materialnie i rzeczowo dzieci chore oraz żyjące w ubóstwie. Uczniowie zdecydowali się na "adopcję" osieroconych dzieci z Ruandy, z którym od dwóch lat utrzymują kontakt i zabiegają o pomoc finansową na jego kształcenie. Warto podkreślić, że młodzież naszej szkoły, poznając radość z bycia dobroczynnym, uczy się też zdobywać fundusze, pozyskiwać sponsorów. Praca dla innych to także wolontariat naukowy, czyli zorganizowana pozalekcyjna pomoc koleżeńska w nauce. "Szkoła bez przemocy" - to szereg działań o charakterze profilaktycznym, podejmowanych z myślą o kształtowaniu postaw nieagresywnych opartych na szacunku dla innych. Żadna szkoła nie jest wolna od problemów wychowawczych - nasza również. Oprócz systemu nagród, posiadamy także system kar i korzystamy z niego, jeśli jest taka konieczność. Jest on precyzyjnie określony, znany uczniom i rodzicom, toteż szkoła wymaga, by uczeń dostosował się do obowiązujących norm zachowania. Aby zmniejszyć skłonności agresywne wśród młodzieży, podejmujemy działania profilaktyczne, bo uważamy je za najlepszy sposób walki z przemocą, nie tylko w szkole. Realizujemy szkolne programy wychowawcze, program profilaktyki, projekty itp. Zapobieganiu agresji służą treści przekazywane podczas uroczystości szkolnych, rezygnacja z rywalizacji między klasami ( np. w zakresie uzyskiwanych ocen), refleksyjne, wyciszające spotkania literackie organizowane przez bibliotekę szkolną, praca pedagoga szkolnego i inne. Od dwóch lat uczniowie organizują tzw. "nieagresywne trzynastki", czyli niestresujące trzynaste dni miesiąca. Każdy taki dzień przebiega pod innym hasłem, wymaga innej organizacji, ale wszystkie łączy ten sam cel: stworzyć w szkole atmosferę ogólnej sympatii, wzajemnego szacunku i dostrzegać korzyści z zachowania takiej postawy względem innych. Wśród wielu innych był "Dzień Dżentelmena", "Dzień Dziewczyny z Klasą", czy "Dzień Śmiejącego Pysia". Organizacją zajmuje się Samorząd Uczniowski, którego aktywność, odpowiedzialność, samodzielność są warte najwyższej pochwały. Aby uczynić szkołę bezpieczniejszą dla ucznia wszelkie dyskoteki, bale, czy zabawy choinkowe są imprezami zamkniętymi, a uczniowie są przyzwyczajeni do stałej obecności nauczycieli i rodziców.
Początek